AM26LS31CN DIP16 IC truyền thông Quad Transmitter RS-422

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: AM26LS31CN DIP16 IC truyền thông Quad Transmitter RS-422;

Mã: AM26LS31CN;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Hãng sx: TI;

Hàng tương đương: AM26LS31ACN

Tên hàng: AM26LS31CN DIP16 IC truyền thông Quad Transmitter RS-422;  Mã: AM26LS31CN;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Hãng sx: TI;  Hàng tương đương: AM26LS31ACN

Tên hàng: AM26LS31CN DIP16 IC truyền thông Quad Transmitter RS-422;
Mã: AM26LS31CN;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Hãng sx: TI;
Hàng tương đương: AM26LS31ACN

Tags: ,