B3528_106E;

Tên hàng:106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210; mã hàng: B3528_106E; Kiểu chân: dán 1210

106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng:106E Tụ tantalum vàng 10UF 25V 1210;

mã hàng: B3528_106E;

Kiểu chân: dán 1210

LÊN ĐẦU TRANG