B3528_10716V;

Tên hàng: 10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210; kiểu chân: dán 1210; mã hàng: B3528_10716V; Hãng sx: NEC

10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: 10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210;

kiểu chân: dán 1210;

mã hàng: B3528_10716V;

Hãng sx: NEC

10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: 10716V Tụ tantalum đen 100uF 16V 1210;

kiểu chân: dán 1210;

mã hàng: B3528_10716V;

Hãng sx: NEC

LÊN ĐẦU TRANG