cảm biến Hall

Tên hàng:A3144, OH3144/44E, AH3144E TO92U Cảm biến từ, cảm biến hall; Mã: A3144; Kiểu chân: cắm TO-92U;

A3144, OH3144/44E, AH3144E TO92U Cảm biến từ, cảm biến hall

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng:A3144, OH3144/44E, AH3144E TO92U Cảm biến từ, cảm biến hall;

Mã: A3144;

Kiểu chân: cắm TO-92U;

Tên hàng: WSH134 W134 TO92 cảm biến Hall, cảm biến từ; Mã: W134; Kiểu chân: cắm TO-92;

WSH134 W134 TO92 cảm biến Hall, cảm biến từ

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: WSH134 W134 TO92 cảm biến Hall, cảm biến từ;

Mã: W134;

Kiểu chân: cắm TO-92;

LÊN ĐẦU TRANG