cắm TO-202;

Tên hàng: A 500V;2P4M Thyristor 2 Mã hàng: 2P4M; Kiểu chân: cắm TO-202; Hãng sx: NEC;

Tên: 2P4M Thyristor 2A 500V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: 2P4M Thyristor 2A 500V;

Mã hàng: 2P4M;

Kiểu chân: cắm TO-202;

Hãng sx: NEC;

Tên hàng : 2P4M Thyristor 2A 500V; Mã hàng : 2P4M; Kiểu chân: cắm TO-202; Hãng sx: NEC;

Tên: 2P4M Thyristor 2A 500V

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng : 2P4M Thyristor 2A 500V;

Mã hàng : 2P4M;

Kiểu chân: cắm TO-202;

Hãng sx: NEC;

LÊN ĐẦU TRANG