chân dán hàn mạch;

Tên hàng: MK5P Cổng Micro USB 5P loại cái, chân dán hàn mạch;

MK5P Cổng Micro USB 5P loại cái, chân dán hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: MK5P Cổng Micro USB 5P loại cái, chân dán hàn mạch;

Tên hàng: USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân dán hàn mạch;

USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân dán hàn mạch;

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân dán hàn mạch;

LÊN ĐẦU TRANG