Đế IC 16 chân dẹt

Tên hàng: Đế IC 16 chân dẹt; Mã hàng: DIP16S

Đế IC 16 chân dẹt

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 16 chân dẹt;

Mã hàng: DIP16S

LÊN ĐẦU TRANG