Đế IC 16 chân dẹt

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: Đế IC 16 chân dẹt;

Mã hàng: DIP16S

Tên hàng: Đế IC 16 chân dẹt;  Mã hàng: DIP16S

Tên hàng: Đế IC 16 chân dẹt;
Mã hàng: DIP16S

Tags: ,