G4BC20KD-S

Tên hàng: G4BC20KD-S, IRG4BC20KD-S IGBT 15A 600V; Kiểu chân: dán D2Pak; Hãng sx: IR; Mã: G4BC20KD-S; Tag: This part replaces the IRGBC20KD2-S and IRGBC20MD2-S products

G4BC20KD-S, IRG4BC20KD-S IGBT 15A 600V

Giá: 18.000 VNĐ

Tên hàng: G4BC20KD-S, IRG4BC20KD-S IGBT 15A 600V;

Kiểu chân: dán D2Pak;

Hãng sx: IR;

Mã: G4BC20KD-S;

Tag: This part replaces the IRGBC20KD2-S and IRGBC20MD2-S products

Tên hàng: G4BC20KD-S, IRG4BC20KD-S IGBT 15A 600V; Mã: G4BC20KD-S; Kiểu chân: dán D2Pak; Hãng sx: IR; Tag: This part replaces the IRGBC20KD2-S and IRGBC20MD2-S products

G4BC20KD-S, IRG4BC20KD-S IGBT 15A 600V

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: G4BC20KD-S, IRG4BC20KD-S IGBT 15A 600V;

Mã: G4BC20KD-S;

Kiểu chân: dán D2Pak;

Hãng sx: IR;

Tag: This part replaces the IRGBC20KD2-S and IRGBC20MD2-S products

Tên hàng: 15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263; Mã: 15J311; Kiểu chân: dán TO-263; Hãng sx: TOSHIBA; Phân Nhóm: IGBT; Hàng tương đương: G4BC20KD-S

15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 15J311 GT15J311 IGBT 15A 600V dán TO-263;

Mã: 15J311;

Kiểu chân: dán TO-263;

Hãng sx: TOSHIBA;

Phân Nhóm: IGBT;

Hàng tương đương: G4BC20KD-S

LÊN ĐẦU TRANG