hàn dây có vỏ nhựa

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại đực, hàn dây có vỏ nhựa;

USB-A Cổng USB A loại đực, hàn dây có vỏ nhựa;

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại đực, hàn dây có vỏ nhựa;

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa

USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, hàn dây có vỏ nhựa