Hyperfast Diode

Tên hàng: RHRP8120 TO-220 Hyperfast Diode 8A 1200V; Mã: RHRP8120; Hãng sx: Faichild; Kiểu chân: TO-220-2

RHRP8120 TO-220 Hyperfast Diode 8A 1200V

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: RHRP8120 TO-220 Hyperfast Diode 8A 1200V;

Mã: RHRP8120;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: TO-220-2

LÊN ĐẦU TRANG