ICE3BR0665J

Tên hàng: ICE3BR0665J DIP8 IC nguồn; Mã: ICE3BR0665J; Hang sx: Inifineon; Kiểu chân: cắm DIP-8; Dùng cho: Vật tư TIVI

ICE3BR0665J DIP8 IC nguồn

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: ICE3BR0665J DIP8 IC nguồn;

Mã: ICE3BR0665J;

Hang sx: Inifineon;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Dùng cho: Vật tư TIVI