IDE 30

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực cong; Mã: DC3-30P_R; Hàng tương đương: IDE 30

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực cong

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: DC3-30P IDE30P Box header 15x2p 2.54mm đực cong;
Mã: DC3-30P_R;
Hàng tương đương: IDE 30

Tên hàng: FC-30P đầu bóp cáp IDE30 cái; Mã: FC-30P; Hàng tương đương: IDE 30

FC-30P đầu bóp cáp IDE30 cái

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: FC-30P đầu bóp cáp IDE30 cái;

Mã: FC-30P;

Hàng tương đương: IDE 30

LÊN ĐẦU TRANG