LM258DR

Tên hàng: LM258 LM258DR IC thuật toán; kiểu chân: dán SOP-8; hãng sx: TI

LM258 LM258DR IC thuật toán

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: LM258 LM258DR IC thuật toán;

kiểu chân: dán SOP-8;

hãng sx: TI

LÊN ĐẦU TRANG