LM258 LM258DR IC thuật toán

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: LM258 LM258DR IC thuật toán;

kiểu chân: dán SOP-8;

hãng sx: TI

Tên hàng: LM258 LM258DR IC thuật toán;  kiểu chân: dán SOP-8;  hãng sx: TI

Tên hàng: LM258 LM258DR IC thuật toán;
kiểu chân: dán SOP-8;
hãng sx: TI

Tags: , , ,