LM324

Tên hàng: L324 LM324PWR IC thuật toán; Kiểu chân: dán TSSOP-14; Hãng sx: TI;

L324 LM324PWR IC thuật toán

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: L324 LM324PWR IC thuật toán;

Kiểu chân: dán TSSOP-14;

Hãng sx: TI;

Tên hàng: L324 LM324PWR IC thuật toán; Kiểu chân: dán TSSOP-14; Hãng sx: TI

L324 LM324PWR IC thuật toán

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: L324 LM324PWR IC thuật toán;

Kiểu chân: dán TSSOP-14;

Hãng sx: TI

LÊN ĐẦU TRANG