MIP0227SY

Tên hàng: MIP0222SY TO220 IC Nguồn Switching; Mã: MIP0222SY; Kiểu chân: cắm TO-220; Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

MIP0222SY TO220 IC Nguồn Switching;

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: MIP0222SY TO220 IC Nguồn Switching;

Mã: MIP0222SY;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tên hàng: MIP0227SY IC Nguồn Switching; Mã: MIP0227SY; Kiểu chân: cắm TO-220; Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

MIP0227SY IC Nguồn Switching

Giá: 35.000 VNĐ

Tên hàng: MIP0227SY IC Nguồn Switching;

Mã: MIP0227SY;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

Tên hàng: MIP0223SC IC Nguồn Switching; Mã: MIP0223SC; Kiểu chân: dán TO-263;

MIP0223SC IC Nguồn Switching

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: MIP0223SC IC Nguồn Switching;

Mã: MIP0223SC;

Kiểu chân: dán TO-263;

Tag: MIP0221SY, MIP0222SY, MIP0223SY, MIP0224SY, MIP0225SY, MIP0226SY, MIP0227SY

LÊN ĐẦU TRANG