PT4115

Tên hàng: PT4115 SOT89 IC nguồn LED driver; Mã: PT4115; Kiểu chân: dán SOT-89; Phân nhóm: IC Nguồn

PT4115 SOT89 IC nguồn LED driver

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: PT4115 SOT89 IC nguồn LED driver;

Mã: PT4115;

Kiểu chân: dán SOT-89;

Phân nhóm: IC Nguồn

Tên hàng: PT4115 SOT89 IC nguồn LED driver; Mã: PT4115; Kiểu chân: dán SOT-89; Phân nhóm: IC Nguồn

PT4115 SOT89 IC nguồn LED driver

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: PT4115 SOT89 IC nguồn LED driver;

Mã: PT4115;

Kiểu chân: dán SOT-89;

Phân nhóm: IC Nguồn

LÊN ĐẦU TRANG