PT4115 SOT89 IC nguồn LED driver

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: PT4115 SOT89 IC nguồn LED driver;

Mã: PT4115;

Kiểu chân: dán SOT-89;

Phân nhóm: IC Nguồn

Tên hàng: PT4115 SOT89 IC nguồn LED driver;  Mã: PT4115;  Kiểu chân: dán SOT-89;  Phân nhóm: IC Nguồn

Tên hàng: PT4115 SOT89 IC nguồn LED driver;
Mã: PT4115;
Kiểu chân: dán SOT-89;
Phân nhóm: IC Nguồn

Tags: , ,