TM1628

TM1628 SM1628 HT1628B HT1628 SOP28 IC LED Display DRIVER

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: TM1628 SM1628 HT1628B HT1628 SOP28 IC LED Display DRIVER;

Mã: TM1628;

Kiểu chân: dán SOP-28;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: TM1628 SM1628 HT1628B HT1628 SOP28 IC LED Display DRIVER; Mã: TM1628; Kiểu chân: dán SOP-28; Phân nhóm: IC DRIVER

TM1628 SM1628 HT1628B HT1628 SOP28 IC LED Display DRIVER

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: TM1628 SM1628 HT1628B HT1628 SOP28 IC LED Display DRIVER;

Mã: TM1628;

Kiểu chân: dán SOP-28;

Phân nhóm: IC DRIVER

LÊN ĐẦU TRANG