TM1628 SM1628 HT1628B HT1628 SOP28 IC LED Display DRIVER

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: TM1628 SM1628 HT1628B HT1628 SOP28 IC LED Display DRIVER;

Mã: TM1628;

Kiểu chân: dán SOP-28;

Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: TM1628 SM1628 HT1628B HT1628 SOP28 IC LED Display DRIVER;  Mã: TM1628;  Kiểu chân: dán SOP-28;  Phân nhóm: IC DRIVER

Tên hàng: TM1628 SM1628 HT1628B HT1628 SOP28 IC LED Display DRIVER;
Mã: TM1628;
Kiểu chân: dán SOP-28;
Phân nhóm: IC DRIVER

Tags: , ,