TOP3

BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: BTA41800B BTA41-800B BTA41800 TOP3 TRIAC 41A 800V;

Mã: BTA41-800B;

Kiểu chân: cắm TOP3;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA41-600A, BTA41-600B, BTA41-600C; BTA41-600E, BTA40-700A, BTA40-700B, BTA40-700C; BTA41-700E, BTA41-800A, BTA41-800B, BTA41-800C; BTA41-800E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V; Mã: BTA26-800B; Kiểu chân: cắm TOP3; Thương hiệu: ST; Hàng tương đương: BTA26-600A, BTA26-600B, BTA26-600C; BTA26-600E, BTA26-700A, BTA26-700B, BTA26-700C; BTA26-700E, BTA26-800A, BTA26-800B, BTA26-800C; BTA26-800E, BTA26-1200A, BTA26-1200B, BTA26-1200C; BTA26-1200E; Phân nhóm: TRIAC

BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V;

Mã: BTA26-800B;

Kiểu chân: cắm TOP3;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA26-600A, BTA26-600B, BTA26-600C; BTA26-600E, BTA26-700A, BTA26-700B, BTA26-700C; BTA26-700E, BTA26-800A, BTA26-800B, BTA26-800C; BTA26-800E, BTA26-1200A, BTA26-1200B, BTA26-1200C; BTA26-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

LÊN ĐẦU TRANG