TP4056

TP4056E TP4056 TP4056A SOP8 IC nguồn Battery manager

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: TP4056E TP4056 TP4056A SOP8 IC nguồn Battery manager;

Mã: TP4056;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân Nhóm: IC nguồn > Battery manager

Tên hàng: TP4056E TP4056 TP4056A SOP8 IC nguồn Battery manager; Mã: TP4056; Kiểu chân: dán SOP-8; Phân Nhóm: IC nguồn > Battery manager

TP4056E TP4056 TP4056A SOP8 IC nguồn Battery manager

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: TP4056E TP4056 TP4056A SOP8 IC nguồn Battery manager;

Mã: TP4056;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân Nhóm: IC nguồn > Battery manager

LÊN ĐẦU TRANG