TP4056E TP4056 TP4056A SOP8 IC nguồn Battery manager

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: TP4056E TP4056 TP4056A SOP8 IC nguồn Battery manager;

Mã: TP4056;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Phân Nhóm: IC nguồn > Battery manager

Tên hàng: TP4056E TP4056 TP4056A SOP8 IC nguồn Battery manager;  Mã: TP4056;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Phân Nhóm: IC nguồn > Battery manager

Tên hàng: TP4056E TP4056 TP4056A SOP8 IC nguồn Battery manager;
Mã: TP4056;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Phân Nhóm: IC nguồn > Battery manager

Tags: ,