Tụ cao áp

Tên hàng: Tụ cao áp 3KV 681K; Mã: CAP3KV681K

Tụ cao áp 3KV 681K

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ cao áp 3KV 681K;

Mã: CAP3KV681K

Tên hàng: Tụ cao áp 2KV 681K; Mã: CAP2KV681K

Tụ cao áp 2KV 681K

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ cao áp 2KV 681K;

Mã: CAP2KV681K

LÊN ĐẦU TRANG