Thạch anh 20MHz HC-49S

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: Thạch anh 20MHz HC-49S;

Mã: TA_HC-49S_20MHz;

Kiểu chân: cắm DIP-2;

Tên hàng: Thạch anh 20MHz HC-49S;  Mã: TA_HC-49S_20MHz;  Kiểu chân: cắm DIP-2;

Tên hàng: Thạch anh 20MHz HC-49S;
Mã: TA_HC-49S_20MHz;
Kiểu chân: cắm DIP-2;

Tags: , ,