TL074 IC Thuật toán

Giá: 4,500 VNĐ

Tên: TL074 IC Thuật toán; Kiểu chân: dán SOP-8

Mã: TL074

TL074