TLP350 Photocoupler opto các ly quang

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: TLP350 Photocoupler opto các ly quang;

Kiểu chân: cIắm DP-8;

Tag: TLP350, P350

Tên hàng: TLP350 Photocoupler opto các ly quang;  Kiểu chân: cIắm DP-8;  Tag: TLP350, P350

Tên hàng: TLP350 Photocoupler opto các ly quang;
Kiểu chân: cIắm DP-8;
Tag: TLP350, P350

Tags: , ,