TLP560 TLP560G Photo-triac

Giá: 11.000 VNĐ

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac;

Kiểu chân: cắm DIP-5

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac;  Kiểu chân: cắm DIP-5

Tên hàng: TLP560 TLP560G Photo-triac;
Kiểu chân: cắm DIP-5

Tags: , ,