Trở công suất 2W 100R (100R 2W) 5%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Trở công suất 2W 100R (100R 2W) 5%

Tên hàng: Trở công suất 2W 100R (100R 2W) 5%

Tên hàng: Trở công suất 2W 100R (100R 2W) 5%

Tags: