Trở công suất 3W 100R (100R 3W) 5%

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Trở công suất 3W 100R (100R 3W) 5%

Tên hàng: Trở công suất 3W 100R (100R 3W) 5%

Tên hàng: Trở công suất 3W 100R (100R 3W) 5%

Tags: