UA741CN DIP8 IC Thuật toán

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: UA741CN DIP8 IC Thuật toán;

Mã: UA741_ST;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Thương hiệu: ST;

Tên hàng: UA741CN DIP8 IC Thuật toán;  Mã: UA741_ST;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Thương hiệu: ST;

Tên hàng: UA741CN DIP8 IC Thuật toán;
Mã: UA741_ST;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Thương hiệu: ST;

Tags: , ,