ULN2803APG ULN2803 DIP18 IC Driver 8 Tran darlington arrays

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: ULN2803APG ULN2803 DIP18 IC Driver 8 Tran darlington arrays;

Mã: ULN2803APG;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: TD62083A;

Tên hàng: ULN2803APG ULN2803 DIP18 IC Driver 8 Tran darlington arrays;  Mã: ULN2803APG;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Hàng tương đương: TD62083A;

Tên hàng: ULN2803APG ULN2803 DIP18 IC Driver 8 Tran darlington arrays;
Mã: ULN2803APG;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Hàng tương đương: TD62083A;

Tags: , ,