USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân cắm hàn mạch;

Tags: ,