chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân cắm hàn mạch;

USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: USB 5PF Cổng mini USB 5PF loại cái, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;Tên hàng: USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;

USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: USB-B Cổng USB B loại cái, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, chân cắm hàn mạch;

USB-A Cổng USB A loại cái, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại cái, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại đực, chân cắm hàn mạch;

USB-A Cổng USB A loại đực, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại đực, chân cắm hàn mạch;