USB-A Cổng USB A loại đực, chân cắm hàn mạch;

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại đực, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại đực, chân cắm hàn mạch;

Tên hàng: USB-A Cổng USB A loại đực, chân cắm hàn mạch;

Tags: ,