XL4013 XL4013E1 TO252 IC nguồn 4A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: XL4013 XL4013E1 TO252 IC nguồn 4A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter;

Mã: XL4013E1;

Kiểu chân dán TO-252

Tên hàng: XL4013 XL4013E1 TO252 IC nguồn 4A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter;  Mã: XL4013E1;  Kiểu chân dán TO-252

Tên hàng: XL4013 XL4013E1 TO252 IC nguồn 4A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter;
Mã: XL4013E1;
Kiểu chân dán TO-252

Tags: , ,