XL6009 XL6009E1 TO263 IC nguồn

Giá: 20.000 VNĐ

Tên hàng: XL6009 XL6009E1 TO263 IC nguồn;

Mã hàng: XL6009E1;

Kiểu chân: dán TO-263

xl6009-xl6009e1-to263-ic-nguon

Tên hàng: XL6009 XL6009E1 TO263 IC nguồn;  Mã hàng: XL6009E1;  Kiểu chân: dán TO-263

Tên hàng: XL6009 XL6009E1 TO263 IC nguồn;
Mã hàng: XL6009E1;
Kiểu chân: dán TO-263

Tags: