4N25 Photo-tran

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: 4N25 Photo-tran;

mã hàng: 4N25;

Kiểu chân: cắm DIP4;

Hãng sx: VISHAY

Tên hàng: 4N25 Photo-tran;  mã hàng: 4N25;  Kiểu chân: cắm DIP4;  Hãng sx: VISHAY

Tên hàng: 4N25 Photo-tran;
mã hàng: 4N25;
Kiểu chân: cắm DIP4;
Hãng sx: VISHAY

Tags: , , ,