TL074I IC KĐ Thuật Toán

Giá: 3,000 VNĐ

Tên: TL074I IC KĐ Thuật Toán;

Mã: TL074I

Kiểu chân: dán SOP-14

TL074I

 

Tags: