A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 41.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;  Mã: A7840_DIP-8;  Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;
Mã: A7840_DIP-8;
Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tags: , , ,