HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A7840_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8; Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang

A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 37.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; Mã: A7840_DIP-8; Kiểu chân: cắm DIP-8;

A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 41.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A7840_DIP-8;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; Kiểu chân: dán SOP-8;

A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 27.500 VNĐ

Tên hàng: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Tag: A7840, HCPL-7840, HP7840 Photocoupler opto cách ly quang; IC cách ly quang, IC khuếch đại thuật toán cách ly quang, IC thuật toán quang