DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-10P_S;

Hàng tương đương: IDE 10

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực thẳng; Mã: DC3-10P_S; Hàng tương đương: IDE 10

Tên hàng: DC3-10P IDE10P Box header 5x2p 2.54mm đực thẳng;
Mã: DC3-10P_S;
Hàng tương đương: IDE 10

Tags: ,