DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng; DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong;

Mã: DC3-16P_R;

Hàng tương đương: IDE 16

Tên hàng; DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong;  Mã: DC3-16P_R;  Hàng tương đương: IDE 16

Tên hàng; DC3-16P IDE16P Box header 8x2p 2.54mm đực cong;
Mã: DC3-16P_R;
Hàng tương đương: IDE 16

Tags: , ,