DC3-34P IDE34P Box header 17x2p 2.54mm đực thẳng

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: DC3-34P IDE34P Box header 17x2p 2.54mm đực thẳng;

Mã: DC3-34P_S;

Hàng tương đương: IDE 34

Tên hàng: DC3-34P IDE34P Box header 17x2p 2.54mm đực thẳng;  Mã: DC3-34P_S;  Hàng tương đương: IDE 34

Tên hàng: DC3-34P IDE34P Box header 17x2p 2.54mm đực thẳng;
Mã: DC3-34P_S;
Hàng tương đương: IDE 34

Tags: ,