LM393 SOP8 3.9mm IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: LM393 SOP8 3.9mm IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF;

Mã: LM393_SOP8;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hãng sx: TI;

Hàng tương đương: LM393DR, A393F

Tên hàng: LM393 SOP8 3.9mm IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF;  Mã: LM393_SOP8;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hãng sx: TI;  Hàng tương đương: LM393DR, A393F

Tên hàng: LM393 SOP8 3.9mm IC thuật toán COMPARATOR DUAL DIFF;
Mã: LM393_SOP8;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: TI;
Hàng tương đương: LM393DR, A393F

Tags: ,