M601 HCPL-M601 Photo-Tran

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: M601 HCPL-M601 Photo-Tran;

kiểu chân: dán SOP-5;

Mã hàng : HCPL-M601_SOP-5

Tên hàng: M601 HCPL-M601 Photo-Tran;  kiểu chân: dán SOP-5;  Mã hàng : HCPL-M601_SOP-5

Tên hàng: M601 HCPL-M601 Photo-Tran;
kiểu chân: dán SOP-5;
Mã hàng : HCPL-M601_SOP-5

Tags: , ,