MAX485 MAX485CSA MAX485ESA IC Truyền thông RS-485

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: MAX485 MAX485CSA MAX485ESA IC Truyền thông RS-485;

Mã: MAX485ESA;

kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: MAX485 MAX485CSA MAX485ESA IC Truyền thông RS-485; Mã: MAX485ESA; kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: MAX485 MAX485CSA MAX485ESA IC Truyền thông RS-485;
Mã: MAX485ESA;
kiểu chân: dán SOP-8

Tags: , , ,