MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V;

Mã: MBRF20150CT;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Dùng cho: Vật tư máy may;

Hàng tương đương: MBRF20150CT 20H150 MBRF20H150CT MBRF20150CT SRF20150C 20150;

Tên hàng: MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V;  Mã: MBRF20150CT;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Dùng cho: Vật tư máy may;  Hàng tương đương: MBRF20150CT 20H150 MBRF20H150CT MBRF20150CT SRF20150C 20150;Tên hàng: MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V;  Mã: MBRF20150CT;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Dùng cho: Vật tư máy may;  Hàng tương đương: MBRF20150CT 20H150 MBRF20H150CT MBRF20150CT SRF20150C 20150;

Tên hàng: MBRF20150CT TO220 Diode kép 20A 150V;
Mã: MBRF20150CT;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Dùng cho: Vật tư máy may;
Hàng tương đương: MBRF20150CT 20H150 MBRF20H150CT MBRF20150CT SRF20150C 20150;

Tags: , , ,