MP1482DS SOP8 IC nguồn 2A, 18V Synchronous Rectified Step-Down Converter

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: MP1482DS SOP8 IC nguồn 2A, 18V Synchronous Rectified Step-Down Converter;

Mã: MP1482DS;

Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: MP1482DS SOP8 IC nguồn 2A, 18V Synchronous Rectified Step-Down Converter;  Mã: MP1482DS;  Kiểu chân: dán SOP-8

Tên hàng: MP1482DS SOP8 IC nguồn 2A, 18V Synchronous Rectified Step-Down Converter;
Mã: MP1482DS;
Kiểu chân: dán SOP-8

Tags: , ,